Magyar Vasutas Eszperantó-Egyesület

EGY NYELV ÉS MOZGALOM.


A nemzetközi nyelv eszméje.


A nemzetközi nyelv eszméje többszáz éves. Már Comenius, Leibniz, Descartes, Bacon és még sokan mások is rámutattak műveikben a nemzetközi nyelv szükségességére. Abban az időben főleg a tudomány emberei érezték egy ilyen nyelv hiányát. Azóta, főleg az Internet elterjedésével, a mindennapok embere számára is, egyre sürgetőbb szükségszerüség.

Különböző tervezetek születtek, amelyek közül az eszperantó nyelv érte el a legnagyobb népszerüséget, és bizonyult legmegfelelőbbnek a nemzetközi információcsre problémájának a megoldására. Egyesületünk támogatásával megjelent egy tájékoztató füzet, eloszlatandó mind a nyelvvel, mind a mozgalommal kapcsolatos téves és hiányos ismereteket.

Miért az eszperantó? Azért mert az eszperantó nem mesterséges, hanem nemesített nyelv. Az élő nyelvcsaládok, elsősorban a latin, germán és szláv, reprezentatív képviselőinek nemzeti nyelveiből lett kifejlesztve. Ezen három nyelvcsaládon túl, szókészlete nemzetközi, így még a mi magyar nyelvünkből is található benne kifejezés, pl. husaro, kolbaso, ĉardo stb. (A lap alján olvasható egy érdekes szógyűjtemény, "Aki magyar az már egy kicsit tud eszperantóul" címmel.) Nagyon lényeges sajátossága a semlegesség és a megtanulásához szükséges viszonyolag rövid idő. Természetesen ezt a nyelvet is tanulni kell. Bűvésztrükkökkel az eszperantó sem megy az ember fejébe, de az ismert pedagógiai módszerekkel egy nemzeti nyelv megtanulásához viszonyítva jelentősen kevesebb a ráfordítandó energia szükséglet. A nyelv kinemesítője mindent beépített az eszperantóba, ami egy nyelv használhatóságához feltétlen szükséges és azt, ami könnyíti a félreértések elkerülését (pl. tárgyeset), de semmit sem vett át a nemzeti nyelvekből, amelyek elsősorban azok díszei (kivételek, nyelvtani nemek stb.). Ha az Esperanto szóra kattint letölthet egy "pdf" formátumu leírást, amely a minimum eszperantót tartalmazza. A lapok tördelése, szerkesztése úgy történt, hogy kinyomtatva azokat félbelehet hajtani és füzetté összefűzni. Az utolsó két lapot a 21-es és a 22-es oldalhoz külön kell rányomtatni az oldalpozició váltás miatt. Megtanulni nem, de az alapvető ismereteket meglehet szerezni a nyelvről ebből a könyvecskéből is, amely mint segédanyag sűrítve tartalmazza a nyelvtan megközelítőleg teljes anyagát.

Az élet élő valósággá tette Zamenhof elgondolását, és az eszperantó ma már nem nélkülözhető kultúrtényező ott, ahol a nemzetközi kapcsolatok a nemzeti nyelvek határain túlmenő érintkezést tesznek szükségessé. Mindig is létezett megoldás a különböző anyanyelvü emberek érintkezésére, amelyek hatalmi pozicióktól függtek. Ilyen volt hajdan a latin, később a francia, manapság az angol, ill. régiónként helyi hatalmi poziciók függvényeként más, más nemzet nyelve. De ezek a megoldások, mint ahogy a hatalmi poziciók, soha nem voltak örökéletüek és főleg nem semlegesek. Egy nyelvet anyanyelvként beszélővel szemben mindig is alárendelt helyzetben volt, van és lesz az, aki azt a nyelvet tanultnyelvként beszéli.Ki volt az eszperantó atyja?

zamenhof

Dr. Lazar Markovics Zamenhof 1887-ben D-ro Esperanto álnéven adta ki nyelvtervezetét. A fiatal varsói szemorvos évtizedes munkával alkotta meg az eszperantó nyelvet, s munkáját minden jog fenntartása nélkül az emberiség rendelkezésére bocsátotta, hogy az élet növelje, fejlessze hasznossá, ha megfelel céljának, vagy utasítsa el, amennyiben alkalmatlan a nemzetközi érintkezés segítésére. A nyelv megalkotóját az az eszmei elgondolás vezette, hogy munkájával elősegíti a népek egymáshoz való közeledését, olyan eszközt teremt, mellyel hasznos szolgálatokat lehet tenni a kölcsönös megértés és így a béke ügyének. A nyelv megszületésének részletes ismertetése minden egyes eszperantó nyelvet oktató tankönyv mellőzhetetlen része, ezért itt azzal részletesen nem foglalkozunk.Mozgalom


Az eszmeiséghez kötődve már a kezdetek kezdetén az eszperantó nyelvhez mozgalom is társult. A nyelv a mozgalomnak köszönhette, hogy sikeresen túlélt minden ellene irányuló támadást. Az emberiség történetében számtalan hasznos dolog csak megszületése után jóval később vált általánosan elfogadottá. Mint már említettük egy nyelv világnyelvi poziciója mindenekelőtt a mögötte álló hatalom függvénye. Az eszperantónak nincs hatalmi támogatója, ezért is fontos használóinak és támogatóinak, mozgalomba való tömörülése. A "sok lúd disznót győz"-re alapozva van csak esélye arra, hogy történelmi távlatban de előbb utóbb általánosan elfogadottá váljék. A különböző eszperantó egyesületek, szakmai szövetségek, klubok fogják össze a mozgalomban aktívan résztvenni kívánó embereket. Ezekről a klubokról és egyesületekről, valamint konkrétan egyes eszperantistákkal való kapcsolatfelvétel lehetőségéről az „Egyesületünk” menüpont alatt tud tájékozódni. A hagyományos egyesületi és klub formák mellett egyre jobban terjed a közvetlen együtműködés az Internet segítségével a világ bármely pontján élő, hasonló érdeklődésü eszperantistáival. Az internetet mintha direkt nekünk találták volna ki. Egy, még 2006-ban történt böngészés során, az "esperanto" szóra keresve a "Google" 36 900 000 találatot regisztrált. Egy speciális, képzett, csak az eszperantó nyelvben előforduló szóból "belulino" (szép nő) 10500 talált ugyan ez a böngésző. Tehát lehet és érdemes is az Internet adta lehetőségeket kihasználni. Ezen lap alján talál egy kapcsolódási lehetőséget olyan internetes linkgyüjteményre, amely elsősorban magyar anyanyelvüek részére lett szerkesztve.Kivonat az Oktatási Minisztérium
felsőoktatási intézmények részére kiküldött tájékoztatójából


9884-1/2004 sz.
2004.március 29.

VIII. Az eszperantó élő idegen nyelvként való elismerése

Az elmúlt években vitát váltott ki az a kérdés, hogy lehet-e államilag elismert nyelvvizsgát szerezni eszperantó nyelven.

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 2004. január 6-án kelt állásfoglalása értelmében az eszperantó élő idegen nyelvnek minősül, ezért a szakcsoportokra vonatkozó kormányrendeletekben előírt nyelvi követelmények teljesítéseként elfogadható, akkor, ha a képesítési követelmények nem rendelkeznek konkrétan az általános nyelvvizsga elfogadható nyelvéről.

A fentiek értelmében az állásfoglalás megszületésének dátumától vonatkozó kormányrendeletekben előírt nyelvi követelmények teljesítéseként elfogadható.

Javasoljuk, hogy azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat már befejezték, de az oklevelet nyelvvizsga hiányában nem kaphatják meg, amennyiben eszperantó nyelvből rendelkeznek a megfelelő szintű és típusú nyelvvizsgával, azt fogadjuk el a képesítési követelményekben előírt nyelvi feltétel teljesítéseként.

Budapest, 2004. március 29.

Dr. Mang Bélaelemzes


Érettségizni is lehet eszperantóból!!! Bővebb információ itt!A sikeres éretségihez érdemes már az általános iskolában elkezdeni a nyelvtanulást. Nemzeti nyelvekhez, mint segédeszköz dobbantó - ként is alkalmazható az eszperantó.Aki magyar az már egy kicsit tud eszperantóulAz eszperantó-magyar szótár 5. kiadása 8835 tőszót tartalmaz, s ebből kis híján ötezer a magyar nyelvben is megtalálható. Nagyrészt terminus technicusok, vagyis műszavak, és a fizika, matematika, kémia, biológia, botanika, filozófia, gyógyászat, vallás, zene stb. körébe tartoznak. Helyhiány miatt csak példákat ismertetek a legismertebbek közül.

320 Magyar szó jelentése teljesen megegyezik az eszperantó megfelelő szavával.
Pl.: ambicio, bolero, civilizacio, dekoracio, delegacio, depresio, dinamo, eskimo, funkcio, iluzio, inkognito, iredenta, kakao, kurta, nacio, operacio, porcio, pozicio, simpla, variacio stb. (s = sz)

1380 Magyar főnévhez, illetve melléknévhez a főnevek -o, illetve a melléknevek -a végződését kell csak hozzátenni, hogy megkapjuk a megfelő eszperantó szót.
Pl.: album = albumo, abszolút = absoluta, barbaro, cemento, direktoro, eksporto, frivola, gitaro, hotelo, intima, kantino, lifto, martiro, naiva, parko, rango, ŝalo, trono, vagono, virtuozo stb. (ŝ = s)

940-nél több magyar főnév -a (kevés -é, -i) végződése helyébe az eszperantóban az -o végződést kell tenni.
Pl.: akademia = akademio, gumi = gumo, csokoládé = ĉokolado, bando, ceremonio, diplomo, emblemo, familio, harfo, idioto, jodlo, kalorio, limonado, nostalgio, orgio, panoramo, rubriko, tapeto, verando stb. (ĉ = cs)

Mielőtt rátérnénk az igékre fontos tudnivaló, hogy az eszperantóban az igék jelentőmód jelen idejének végződése az egyes és többes szám mindhárom személyében -as.

Csaknem 270 eszperantó igénél az -as végződés helyébe az -ál végződést kell csak tenni, hogy megkapjuk az értelemnek megfelelő egyes számú 3. személyű magyar igét.
Pl.: abortas, agitas, amputas, dekoras, disponas, filozofas, formas, gratulas, imitas, importas, kalkulas,, konkuras, likvidas, lokalizas, perforas, provokas, referas, sabotas, vibras stb,

310 -us (kevés usz) végződésű szó az eszperantóban -o, illetve -a végződést kap.
Pl.: agronómus = agronomo, cirkusz = cirko, cinikus = cinika, bacilo, biologo, cedro, erotika, himno, humana, fonetika, gesto, gotika, katalogo, legato, mirto, nuncio, paragrafo, tifo, virto stb.

230 -um végződésű magyar szónak -o végződésű szó felel meg az eszperantóban.
Pl.: dato = datum, fato, liceo, muzeo, minio, motivo, opio, podio, vizo stb.

170-nél több -is végződésű szavunk az eszperantóban -o, illetve -a végződést kap.
Pl.: reális = reala, frázis = frazo, fazo, fatala, dozo, krizo, senila, tigro, imuna stb.

Csaknem 70 -ista végződésű szavunk az eszperantóban -isto végződést kap.
Pl.: aktivista = aktivisto, alkoholisto, budhisto, faŝisto, filatelisto, futbalisto, humanisto, kalvinisto, komunisto, nudisto, optimisto, oportunisto, pacifisto, pesimisto, realisto, sadisto, socialisto, ŝovinisto, tenoristo, teroristo, turisto stb.

Az -izmus végződésű szavaint az estperantóban -ismo végződést kapnak.
Pl.: ateizmus = ateismo, barbarismo, bolŝevismo, darvinismo, carismo, cionismo, dinamismo, diletantismo, fatalismo, feudalismo, hipnotismo, idealismo, katekismo, iredentismo, kanibalismo, liberalismo, materialismo, nacionalismo, pluralismo, vandalismo, stb.

80 -er végződésű szavunk az eszperantó -o végződéssel és az „e” magánhangzó elhagyásával fejezi ki.
Pl.: méter = metro, bunkro, cilindro, kalibro, negro, pudro, registro, semestro stb.

50 -áns, -ens végződésű szavunk a nemzetközi nyelvben -anto, -anta, -ento, -enta végződést kap.
Pl.: briliáns = brilianto, pedáns = pedanta, incidens = incidento, eminens = eminenta stb.

140 -ió, -ia, -ium, -ius végződésű szavunknak -o végződésű szó felel meg az eszperantóban.
Pl.: prefác = prefaco, malícia = malico, prelúdium = preludo, novícius = novico, konfúz = konfuzo, medália = medalo, nisztérium = mistero stb.

740-nél több jövevényszavunkat az eszperantó nyelv legfeljebb egy vagy több magán-, illetve mássalhangzó-különbséggel használja.
Pl.: ánizs = anizo, arzenál = arsenalo, bankett = bankedo, bekecs = bekeŝo, cigaretta = cigaredo, domino = domeno, fácán = fazano, friss = freŝa, fráter = frato, gáz = gaso, kaliber = kalibro, kalpag = kalpako, orgona = orgeno, portré = portreto, rizs = rizo, siló = silo, spora = sporo, láva = lafo, múzsa = muzo, szovjet = soveto stb.

Nagyon sok esetben az eszperantó szavak s = sz betűje a magyar szavakban s = ŝ, illetve z betűre változik.
Pl.: sporto = sport, gaso = gáz

A magyar szavakban szereplő "ch" betű az értelmének megfelelő eszperantó szóban k betűvé változik a legtöbb esetben.
Pl.: eunuch = eŭnuko, drachma = drakmo, oligarcha = oligarko stb.

Az eszperantó szavak ĝ = dzs betűje a magyarban zs betű lesz.
Pl.: apanaĝo = apanázs, reĝimo = rezsim, prestiĝo = presztizs stb.

A magánhangzók közül az ö és az ü betűk, a mássalhangzók közül a q, w, x és y betűk hiányoznak az eszperantó abc-ből, és csak az idegen tuladonnevekben szerepelnek.
Pl.: Győr, Türr, Ybl, Quirinalis, Wagner, Marx stb.

Az ö betű helyett az e, o és u betűket, az ü betű helyett pedig u és i betűket használja az eszperantó.
Pl.: ökonomikus = ekonoma, föderació = federacio, sofőr = ŝoforo, manőver = manovro, blöff = blufo, tröszt = trusto, etűd = etudo, prűd = pruda, füge = figo, glükóz = glukozo stb.

A mássalhangzók közül a w helyett v-t, az y helyett i-t és j betűt használ az eszperantó.
Pl.: watt = vato, wolfram = volframo, yard = jardo stb.

A q és x betűket fonetikusan használjuk.
Pl.: quadriga = kvadrigo, questoe = kvertoro, taxi = taksio, fixál = fiksas stb.Nemzeti és eszperantó nyelvü linkgyüjtemény